Ring idag!


Webdesign by

Silent Noise


Boströms kunder
Boströms kunder varierar allt ifrån Räddningstjänsten i hela landet, Polismyndigheter, Försäkringsbolag, Kommuner och Landsting, Kraft och Energibolag, Lantbruk och Slakterier, Raffinaderier, Fastighetsbolag, Industrin, Försvaret, Byggnadsföretag, Speditörer, Kustbevakning, Flygplatser, Flygklubbar, Hamnar, Gruvor, Åkerier, Terminaler, Rederier m fl till privata människor och småföretag över hela landet.

Räddningstjänsten
Boströms specialnisch, är att assistera olika Räddningskårer, Polismyndighet, Försäkringsbolag Försvaret, Kommuner, Landsting och Industrin runtom i landet, vid specialuppdrag såsom vattendykning, sprängning av akut brandventilation, ismassor, konstruktioner, tak- byggnader etc. Skjutning av gasbehållare, och/eller farliga kemikalieförpackningar, djur i olika akuta lägen. Assistans med särskild materiel, eller med specialkompetens, Risk eller miljöskadebedömningar. Omhändertagande av last från trafik, järnvägs eller flygolyckor. Assistans vid s k "särskilda RäddningsUppdrag" t.ex. i grottor, hålor, rör, tunnlar, schakt, bergsskrevor, gruvor, oljefyllda eller tomma bergrum etc. Assistans med specialutrustning, som t ex portabla, högeffektiva skum eller vattenkanoner, kemiska medel för t ex. "säkrinhelikopter.jpg (25288 bytes)g av explosionsfarliga områden", särskild räddningsutrustning för svåra utrymmen mm. Avlivning och/eller immobilisering av djur i samband med ladugårds bränder, trafikolyckor, ras, aggressivt beteende etc.
Assistera vid olje eller kemikalieskador, bensinutsläpp mm. kanske med portabla filter för att t ex rädda hotade vattentäkter, eller kanske för att "ta över skadan", efter Räddningstjänsten. när det s k "Räddningsskedet" enl 53 § Räddningstjänstlagen, är över, vid skador, och olika typer av nödlägen. Det kan gälla att biträda eller assistera Räddningstjänsten vid stora bränder eller vid "särskilda olyckor" med specialkompetens och /eller "specialutrustning" etc.
 Som några exempel, kan nämnas, att vi till september månad 1993, har punkteringsskjutit, 537st gasbehallare och 94 st farliga kemikalie förpackningar immobiliserat 43 stora djur, 34 st små djur, och avlivat 94, assisterat olika Räddningskårer 87 gånger, över hela landet.
Polismyndighetens olika enheter hjälper vi vid diverse typer av saneringar, transporter, utlåning av material, utbildning mm och Försäkringsbolagen, hjälper vi med att, åter ställa fastigheter, lösöre, fordon och båtar, sjöar eller vattendrag mm efter bränder, haverier, miljöskador, explosion, utsläpp etc.
Kommunerna och Landstingens olika förvaltningar, hjälper vi med konkreta specialarbeten, rådgivning och utbildning Lantbruken &slakterierna hjälper vi med immobiliseringar eller avlivning av olika djur Fastighetsbolag att för deras räkning upprätthålla fastighetsjour och skadeservice för hyresgäster. samt för att företräda fastighetsägarna i olika skadesammanhang.
Industrin, vid olika driftsstörningar, underhållsreparationer, stopp, haverier, brand, explosion, utsläpp, spill ras etc. samt rivning, röjning, sanering och rengöring i alla dess former. Omhändertagande av "Farligt avfall" eller "okänt avfall". Utbildning i säkerhet,akutsjukvård mm. Kustbevakningen har vi assisterat med issprängningar, omfattande personalutbildning under flera år, i akutsjukvård, räddningsdykning med kemikaliehantering, brandsläckning, risk och skadebedömning mm.
Försvaret med saneringar efter bränslespill, utsläpp, brandskador eller explosioner. Bärgningar av militär utrustning, fordon, flygplan, malsystem, vapensystem samt röjning och sanering efter haverier. miljöskadebedömningar mark och vattenundersökningar, utredningar. Vattendykning, UV-entreprenad.
Fastighetsjour och skadeserviceberedskap för fastigheter, installationer eller anläggningar. Åkerier, hamnar, terminaler, depåer hjälper vi med omhändertagande av "okänt" eller "Farligt Gods", läckande kärl eller förpackningar. Utbildning i "kemiska hälsorisker'', säkerhet, akutsjukvård m.m. Bensin eller oljebolag hjälper vi med att spara och sanera efter olika spill eller läckage. Arbeten i bergrum och stora cisterner. Kyrkor och församlingar med säkerhetsplaner, utbildning, saneringar, skattletning mm. Banker med säkerhetsuppdrag, flyttningar, utbildning mm. Sjukhus med saneringar, åtgärder vid skador samt utbildning. Advokatkontor med inventeringar, konkurser, transporter, säkerhetsutbildning mm. Flygklubbar & Båtklubbar med olika bärgningsuppdrag, säkerhetsberedskap vid publika arrangemang etc. Byggnadsföretag hjälper vi med specialrivningar efter brand, explosion, ras, kemikalier etc. Uthyrning av säkerhetsutrustning, inventering eller rivning av asbest. När det gäller privatpersoner varierar hjälp behoven i hög grad. Allt ifrån att hjälpa till med trädgården, skotta snö, sanda, klippa gräset, servera vid middagar, hämta personer på flygplatsen, transportera personer eller föremål, vara ressällskap, livvakt eller allmän hjälpreda etc. Här är det bara fantasin som sätter begränsningarna.

<Tillbaka till huvudsidan>