Ring idag!


Webdesign by
Silent Noise


Boströms R.S.A.T

EN INSATSSTYRKA FÖRAKUTA HÄNDELSER
R = Rescue (räddning av liv)
S = Salvage (räddning av egendom)
A = Advice (rådgivning, konsulting)
T = Training (utbildning, träning, övningar)rsat.jpg (31458 bytes)

Boströms R.S.A.T.-team är bolagets specialenhet, för farliga eller riskfyllda, ovanliga och särskilda uppdrag en specialstyrka, som är tillgänglig dygnet runt-året runt, med egna utryckningsfordon, helikoptrar, flygplan eller snabba räddningsbåtar, för uppdrag inom och utom landet.

R.S.A.T.-teamet arbetar för, eller åt, myndigheter, Polis, Räddningstjänst, Kommuner, Militära enheter, Försäkringsbolag, Raffinaderier, Stat, Kommun och Landsting, Regeringar, Industri och Kraftbolag etc. med akuta insatser vid olika akuta händelser eller förebyggande åtgärder.

R.S.A.T.-teamet arbetar som ett komplement till Räddningstjänsten, inte som en konkurrent.

R.S.A.T.-teamet bestar av: läkare, sjuksköterskor, brandingenjörer, hydrogeologer, kemister, saneringsledare, saneringsmanskap, vattendykare, kemdykare, sprängtekniker, skyttar, räddningsmanskap for farlig miljö m fl. där samtliga skall kunna fungera som arbetsledare vid akuta situationer.

R.S.A.T.-teamet förfogar över en stor fordonspark, sofistikerad specialutrustning förarbeten i explosiv eller hälsofarlig miljö, pumpning av aggressiva, eller explosiva vätskor, dykning i olja, slam, vatten, rör, gruvor, håligheter, grottor. RäddningsUppdrag i brunnar, grottor schakt, tunnlar bergrum, höga byggnader, torn etc. Mobila filterenheter, för akut filtrering av vatten, direkt på skadeplatsen etc. miljöskadekontroll, riskanalyser, grundvattenundersökningar, provtagning, saneringar, riskbedömningar etc.

R.S.A.T.-teamet har specialgrupper för akuta skjutuppdrag, som punktering av gasbehallare eller farliga kemikalier förpackningar, kärl, cisterner mm avlivning av djur, eller för akuta sprängningsuppdrag, som att spränga hål i tak för akut brandventilation, spränga hal i fartygsskrov, eller spränga av dragstänger vid trafikolyckor etc. forcerat intrång, sprängning av ismassor, timmerbrötar, konstruktioner, byggnader etc.

R.S.A.T.-teamet arbetar som rådgivare, konsulter, utredare eller åtgörare åt ovan nämnda kunder.

R.S.A.T.-teamet har en ansvarsförsäkring på 25 MKR.

R.S.A.T.-teamet är SUA-godkända för arbeten inom totalförsvaret, och har tystnadsplikt.


R.S.A.T Vakar!


R.S.A.T.-teamet har egna säkerhets-, svets- och brandvakter som opererar över hela landet i olika engagemang, ibland med ansvar för den totala säkerheten, t ex vid publika arrangemang som motortävlingar så väl på land som i vatten eller vid farliga svetsnings- och slipningsjobb. Från total säkerhetskontroll av kommuner, förvaltningar, företag, banker, flygplatser och datacentraler, till att övervaka lastning, transport och lossning av farligt gods, ingår också i teamets uppgifter.

R.S.A.T.-teamet har också personliga skydds eller liv vakter.

<Tillbaka till huvudsidan>