Ring idag!


Webdesign by
Silent Noise


Farligt eller okänt avfall
Många industrier, företag, institutioner, kommuner, privata människor etc. har i dag avfall som man inte vet så mycket om. Vi hjälper dessa med Inventering. Deklaration, Sortering, Förpackning och Transport, till godkänd avfallsmottagare. Vi ger råd och utbildning om kemiska hälsorisker förvaringsrutiner, märkning, skyddsronder, skyddsutrustning etc.


Markskador
Här är en verksamhet, och ett problem som kommer att växa. Det finns i dag, över 500 kända, mycket förorenade industritomter i Sverige. I hela Baltikum, Ryssland och hela övriga Östblocket, är miljöproblemen enorma och där mycket ligger dolt under marken. Dessa miljöproblem, kan inom en mycket snar framtid, även påverka oss i Norden om inte krafttag sätts in för att lokalisera, kartlägga och åtgärda dessa "miljöbölder'.
Vi har ett intimt samarbete med hydrogeologer, geotekniker, kan göra snabba miljörisk och konsekvensbedömningar, och ge förslag till olika adekvata åtgärder som "fynd" under markytan eller vattnet, mätning av grundvattenrörelser mm


Olje eller kemikalieskador 
Olja, bensin och kemikalier läcker ut varje dag över hela landet, så väl inomhus som utomhus, på land och i vattendrag av olika slag. Det krävs såväl kunskap som erfarenhet, och riktiga resurser med olika typer av specialutrustning för att klara av dessa skador. Vi har sanerat efter olje, bensin och kemikalieskador i över 35 år nu, och därmed fått en omfattande "erfarenhetsbank" samt mycket stora resurser som t ex stora mobila och portabla vattenfilter, länsar, båtar, pråmar, pumpar mm . Kemikalieskadorna är betydligt svårare och kräver därför mer kunskap och särskild utbildning och Utrustning, till och med ibland sk, EX-skyddad" utrustning d v s godkänd att använda inom explosionsfarliga områden. Pumpar och cisterner som klarar olika aggressiva vätskor, återkondenserings utrustning och mycket mer.Specialpersonal som genomgår kontinuerlig utbildning och n
oggrann läkarundersökning, är också ett måste.

<Tillbaka till huvudsidan>